Skip to content
Etusivu Asuvalle Asumisoikeus

Asumisoikeus

Hoasilla asuminen edellyttää asukkaalta päätoimista tutkinto-opiskelua peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa. Kun opinnot päättyvät tai keskeytyvät, päättyy myös asumisoikeus.

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan, jos vuokrasopimuksen teon yhteydessä annettuihin opiskelu- tai muihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia, kuten esimerkiksi opiskelupaikan vaihdos, opiskelun keskeyttäminen tai loppututkinnon suorittaminen. Kun opiskelusi päättyvät, voit joko itse irtisanoa asuntosi normaalilla yhden kuukauden irtisanomisajalla tai voit ilmoittaa asiasta Hoasin asumispalveluihin. Tällöin Hoas irtisanoo vuokrasopimuksesi noudattaen vuokranantajan irtisanomisaikaa.

Määräaikaista tai rajoitetun asumisajan asuntoon tehtyä vuokrasopimusta ei jatketa, jos vuokralainen ei opiskele päätoimisesti.

Päätoiminen opiskelu todistetaan asumisoikeuden tarkistuksessa, jonka ohjesäännöt vahvistaa Hoasin hallitus tai hallituksen määräämä taho.

Vuokralainen sitoutuu myös esittämään pyydettäessä tiedot sopimusperusteiden voimassaolosta sekä sallii vuokranantajan hankkia oppilaitokselta opiskelutietonsa. Virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamisesta kieltäytyminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen tai purkuun.

Vaaditut opintopisteet

Tiede-, taide- ja ammattikorkeakoululaisten tulee suorittaa vähintään 20 opintopistettä kalenterivuodessa tai 40 opintopistettä kahdessa kalenterivuodessa.

Opintopisterajat on pyritty määrittelemään niin alhaisiksi, että opiskelijalla on niiden puitteissa mahdollisuus tilapäisesti suorittaa vähemmän opintoja. Käytäntönä on laskea opintopisteet ensisijaisesti kahden kalenterivuoden ajalta. Tämän tavoitteena on taata opiskelijalle joustava aika opinnäytetyön (esimerkiksi gradun) tekemiseen sekä vähentää väliaikaisesti opiskelutahtiaan esimerkiksi terveydentilan tilapäisesti heikentyessä.

Asumisoikeuden tarkistus

Osalle asukkaista tehdään asumisoikeuden tarkistus yleensä vuoden alussa. Selvitykset pyydetään ensisijaisesti asukkailta, joiden opinnot ovat Hoasin tietojen mukaan päättymässä tai päättyneet. Asumisoikeuden tarkistuksia tehdään kuitenkin myös satunnaisotannalla. Kevään asumisoikeuden tarkistuksen tavoitteena on vapauttaa asuntoja syksyn uusien aloittavien opiskelijoiden käyttöön irtisanomalla opiskelunsa päättäneiden tai keskeyttäneiden asukkaiden vuokrasopimukset. Hoasilla on oikeus suorittaa asumisoikeuden tarkistusta myös muina aikoina. Esimerkiksi perusparannettavissa kiinteistöissä asumisoikeuden tarkistus voidaan tehdä kaikille asukkaille.

  • Mikäli opintoviikko- ja/tai -pisterajat eivät tule täyteen päättötyön tekemisen, työharjoittelun, armeijan, siviilipalveluksen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan takia, vaaditaan opiskelijalta asiasta todistus (esimerkiksi valvovan opettajan lausunto työn kestosta, laajuudesta ja arvioitu valmistumisaika). Hoitovapaalla olevalta Hoas edellyttää opintopisteiden kertymistä sääntöjen mukaan.
  • Myös täysipäiväinen toimiminen pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien (HYY, AYY, METKA, HELGA, LAUREAMKO, O’Diako, ASK, HUMAKO, SHS sekä Taideyliopiston ylioppilaskunta) hallituksessa voidaan huomioida syynä opintopisterajojen alittumiseen. Tällöin toiminnasta vaaditaan järjestön pääsihteerin tai puheenjohtajan allekirjoittama todistus.
  • Ylimääräiset lomat, matkat, sukuvelvoitteet tai opiskeluun liittymättömät vaihdot ja harjoittelut eivät ole hyväksyttäviä syitä opintopisterajojen alittumiseen.

Olet nyt varjossa ""devstaging"". Poistu