Skip to content
Framsida För hyresgästen Räddningssäkerhet

Fastighetens räddingsplan

Av räddningsplanen framgår hur man agerar i olika farliga och hotfulla situationer. Räddningsplanen beaktar fastighetens särdrag som specificerats för fastigheterna. Därför finns flera olika typer av räddningsplaner. 

Räddningsplanen hittar du i grundinformationen för din egen fastighet. Under ”Bostäder” väljer du adressen till ditt eget hus.

Brandvarnare

Enligt lagen ska alla bostäder vara utrustade med brandvarnare. Vissa av Hoas bostäder har ett centraliserat Hoas brandvarningssystem som underhålls av Hoas.

Om du inte är säker på vilken typ av brandvarnare som finns i din bostad, kan du kontrollera saken i den grundläggande informationen för din fastighet.

Enligt en förordning som trädde i kraft år 2010 måste det finnas minst en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter på varje våning i bostaden. Det hör också till ditt ansvar att hålla brandvarnaren i funktionsdugligt skick. Det är en bra idé att kontrollera brandvarnarens funktionalitet varje månad för att förhindra beklagliga skador. Funktionaliteten testas genom att trycka på brandvarnarens testknapp.

Vissa av Hoas hus har ett centraliserat brandvarningssystem, varvid hyresgästerna inte behöver egna brandvarnare. I de flesta fall är Hoas system i användning i nya objekt eller nyligen grundförbättrade objekt. Att testa funktionen av denna utrustning hör också till hyresgästens ansvar, även om underhållet är Hoas ansvar.

Om din bostad har ett centraliserat brandvarningssystem, ber vi dig kontakta Hoas vid problem. Om du genom dina egna handlingar söndrar systemet, till exempel genom att ta bort det eller täcka över brandvarnaren, debiteras du för servicebesöket. Om du genom dina handlingar orsakar upprepade onödiga brandlarm, till exempel genom att bränna mat i botten, debiteras du också för dessa besök.

Hyresgästen ansvarar för att skaffa en brandvarnare om hyresvärden inte har sett till att det finns en brandvarnare i bostaden. I praktiken är alla bostäder som är byggda år 2009 och senare försedda med en Hoas brandvarnare.

Några saker att tänka på vad gäller installation och underhåll av brandvarnare.

  • Fäst helst brandvarnaren i mitten av taket (om taket är sluttande fästs brandvarnaren på dess högsta punkt).
  • Placera inte brandvarnaren i ett hörn eller nära en vägg – avståndet till väggen bör vara minst 50 centimeter. Om du installerar en brandvarnare på en vägg ska den placeras minst 15 centimeter från taket. Vid gränsen mellan taket och väggen är luften stillastående och kan därmed påverka brandvarnarens funktion.
  • Brandvarnaren får inte installeras i närheten av ventilationsöppningar eller vädringsfönster.
  • Placera inte en brandvarnare i badrummet, eftersom fukt kan orsaka falska larm. En brandvarnare som placeras i köket kan också lätt ge upphov till falska larm.
  • Placera inte brandvarnaren nära ett lysrör.
  • Det måste finnas ett brandlarm för varje 60 kvadratmeter i bostaden.
  • Testa regelbundet brandvarnarens funktion.
  • Om brandvarnaren piper regelbundet indikerar detta att batterierna håller på att ta slut. I så fall ska du byta ut brandvarnarens batteri.

Branddetektionssystem

I fastigheter som har ett branddetektionssystem går brandlarmet direkt till nödcentralen. Räddningsverket kommer alltid till platsen, även om larmet skulle visa sig vara ogrundat. Larmet tystnar inte förrän räddningsverket kvitterar larmet. Riv alltså inte loss eller skada brandvarnaren om den larmar.

Om du upprepade gånger orsakar ogrundade brandlarm i din bostad kan du debiteras för utryckningarna.

Hoas ansvarar för underhållet av branddetektionssystemet. Gör alltså en felanmälan till Hoas om utrustningen går sönder. Koppla inte bort eller skada utrustningen, eftersom du kan debiteras för eventuella skador.

Brandvarningssystem

Vissa bostäder har ett brandvarningssystem, från vilket brandlarmet alltid går till Securitas. Securitas kommer alltid till platsen, även om larmet skulle visa sig vara ogrundat. Larmet tystnar inte förrän Securitas kvitterar larmet. Riv inte loss brandvarnaren eller skada den på annat sätt om den utlöser ett larm. Kostnaderna som uppstår av skadeverkningen debiteras dig.

Om du upprepade gånger orsakar ogrundade brandlarm i din bostad kan du debiteras för kontrollbesöken.

Hoas ansvarar för underhållet av brandvarningssystemet. Om utrustningen får fel, ber vi dig göra en felanmälan.

Brandvarnare kopplad till elnätet

Hoas har fastigheter med brandvarnare kopplad till elnätet. Denna brandvarnare larmar endast i bostaden och larmet skickar inte automatiskt information någonstans.

Om brandvarnaren får fel och du inte kan få larmet att upphöra, till exempel genom att vädra, ber vi dig kontakta Hoas servicecenter eller om centret är stängt, jouren. En brandvarnare som är kopplad till elnätet får inte tas bort eller söndras.

Regelbunden testning av enheten är hyresgästens ansvar. Underhållet av brandvarnaren är Hoas ansvar, dvs. om utrustningen får fel, ber vi dig göra en felanmälan. Om brandvarnaren avlägsnas eller söndras kan hyresgästen debiteras för kostnaden.

Brandbelastning i allmänna utrymmen

Räddningslagen förbjuder förvaring av egendom på utrymningsvägar. Man ska kunna röra sig obehindrat i trappuppgången. Det här gäller såväl trappuppgångar som källar- och vindskorridorer. Dessutom kan egendom som förvaras i trappuppgångar försvåra räddningstjänstens arbete i en nödsituation.

Cyklar och barnvagnar måste förvaras i för dem avsedda utrymmen. Överflödig egendom försvårar såväl evakueringen av huset och brandkårens arbete.

Meddela Hoas om överflödig egendom förvaras i trappuppgången. Till exempel bryter ”återvinningspunkter” som har konstruerats i trappor mot räddningslagen och måste omedelbart avlägsnas.

Barnvagnar

Förvara barnvagnar i för dem avsedda utrymmen, inte i trappuppgången. Meddela Hoas om någon av dina grannar, i strid med bestämmelserna, förvarar barnvagnar i korridoren.

Materialet som används i barnvagnar genererar kraftig rök som sprider sig upp för trappan och kan förhindra en evakuering av byggnaden. Helsingfors räddningsverk har testat att en brinnande barnvagn fyller ett trapphus i ett fyravåningshus på under två minuter.

Serviceföretagets avlägsnande av brandbelastning

Serviceföretaget avlägsnar egendom som inte hör hemma i fastighetens allmänna utrymmen. Soffor, madrasser och andra möbler som placeras i trappor eller annanstans avlägsnas utan separat varning. På liknande sätt kan återvinningspunkter som har konstruerats under trappor tömmas utan separat varning.

Serviceföretaget kan avlägsna barnvagnar som utgör brandbelastning från trappuppgången om hyresgästen inte följer uppmaningen att flytta barnvagnen till en ändamålsenlig plats.

Det är strängt förbjudet att i trappuppgången förvara högar med reklampost eller vagnar som väntar på distribution. Dessa kan avlägsnas utan separat varning.

Om hyresgäster har dörrmattor på trappuppgångens sida kan serviceföretaget också avlägsna dessa. Dörrmattans plats är inuti bostaden.

Vi ber dig meddela Hoas om du upptäcker en brandbelastning i din fastighet.

Brand och nödsituation


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit