Skip to content
Framsida För hyresgästen Fastighetsunderhåll

Underhållet av fastigheten fås fungerande genom ett samarbete mellan Hoas, tjänsteleverantörerna och hyresgästerna. Hyresgästernas respons är värdefull för att utveckla tjänsten och hjälper också till med kvalitetskontrollen. Meddela Hoas med en felanmälan om du upplever att det förekommer brister i fastighetens renhållning eller skötsel.

Trapporna kan i och med höstens blöta väder smutsas ner anmärkningsvärt snabbt, eller också kan snöröjningen efter en snöstorm ta längre tid än vanligt. Du kan själv underlätta städarnas arbete genom att noggrant putsa av dina skor på trapptrallar och tamburmattor så att du inte bär med dig smuts in i trappuppgången.

Vad kan jag själv göra?

Enligt räddningslagen får endast en stor dörrmatta finnas i trapphuset vid fastighetens huvudingång, det är med andra ord förbjudet att ha en egen dörrmatta framför bostadens ytterdörr. Dessutom gör dörrmattor rengöringen svårare och ökar därmed mängden lös smuts. Det är inte städföretagets ansvar att flytta på eller rengöra hyresgästernas egna mattor.

Bastuutrymmena rengörs vanligtvis en gång i veckan. Om bastun används exceptionellt aktivt rengörs bastun oftare. Eftersom städningen sker på vardagar inom normal arbetstid (7.00–16.00) städas inte basturna mellan varje bastutur. Se alltså till att bastun är välstädad för följande bastugäst när du har badat klart.

Utomhusunderhåll

Fastighetsunderhållet har hand om underhållet av fastighetens utomhusområden. Om gårdsområdet kräver underhåll, ber vi dig göra en felanmälan.

Trädfällning

Allmänt taget kräver trädfällning alltid en tillståndsprocess eftersom det handlar om antingen ett detaljplanområde eller ett generalplanområde där man inte kan ingripa i landskapet utan tillstånd. Tillståndsprocesserna är ofta utdragna och kräver därför en mycket välgrundad orsak.

Undantag utgörs bland annat av träd som skadats i samband med oväder och måste fällas av säkerhetsskäl. Om det på gården finns ett fallet träd eller ett träd som kan betraktas som en säkerhetsrisk, ber vi dig göra en felanmälan.

Egna gårdar och staket

Vissa bostäder har ett eget gårdsområde. Hyresgästen ansvarar för snöröjningen och trädgårdsarbetet i den egna trädgården och fastighetsservicen sköter inte dessa uppgifter.

Gården kan också avgränsas med hjälp av en inhägnad. Majoriteten av dessa inhägnader har skaffats av hyresgästerna själva och underhålls inte av Hoas. Detsamma gäller ofta för planteringar på gården. Om alla bostäder på gården har en helt liknande inhägnad eller helt liknande planteringar är det möjligt att de tillhör Hoas. Om en inhägnad eller en plantering är i behov av reparation eller andra åtgärder och du är osäker på vem som är ägaren kan du kontakta Hoas genom att göra en felanmälan.

Flaggdagar

I Hoas fastigheter flaggas enligt följande:

28.2. Kalevaladagen, den finska kulturens dag

27.4. Nationella veterandagen

1.5. Valborgsdagen, det finländska arbetets dag

Mors dag (andra söndagen i maj)

De stupades dag (tredje söndagen i maj)

4.6. Dagen för försvarets fanfest

23.6. Midsommar, Finlands flaggas dag (lördagen mellan den 20 och 26 juni)

24.10. FN-dagen

6.11. Svenska dagen, Gustav Adolfs dag

Fars dag (andra söndagen i november)

6.12. Självständighetsdagen

Den dag då statliga val, kommunalval, val av företrädare i Europaparlamentet eller rådgivande folkomröstning i hela landet förrättas

Den dag då republikens president tillträder sitt ämbete

Vinterunderhåll

Fastighetsunderhållet ansvarar för vinterunderhållet på fastighetens gårdar.

I vanliga fall försöker man röja bort nysnö under följande vardag. Tidtabellerna gäller ändå alltid med väderreservation. Efter ett exceptionellt kraftigt snöfall kan snöröjningen ta längre tid än vanligt.

Vinterunderhållets huvuduppgift är att säkerställa en säker användning av fastigheten och t.ex. möjliggöra räddningspersonal fri tillgång till fastigheten. Huvudvägarna, ingångarna och andra kritiska platser i alla våra objekt röjs därför först från snö och annat snöarbete påbörjas först efter detta.

Om du upptäcker att snöarbete inte har utförts på ovanligt lång tid, ber vi dig informera om saken med hjälp av en felanmälan, så att vi kan utreda situationen och få ärendet avklarat.

Snöröjning av trappor och gångar som leder till bostaden

Om trappan eller gårdsstigen som leder till din bostad inte leder till någon annan bostad är snöröjningen ditt ansvar. I det här fallet anses trapporna eller gångarna vara en del av bostadens gård eller trappa. Om en gårdsstig eller trappa leder till två eller flera bostäder är snöröjningen underhållsföretagets ansvar, eftersom området anses vara ett gemensamt område. Även då hör det till hyresgästens ansvar att ta hand om snöröjningen framför trappavsatsen och dörren.

Parkeringsområden och parkeringsrutor

Att rengöra parkeringsrutan från snö är i första hand hyresgästens eget ansvar. Om det finns flera tomma parkeringsplatser bredvid varandra på parkeringsområdet vid tidpunkten för plöjningen och plogen kan röja snön utan extraarbete, utförs snöröjningen med plogutrustningen. Detta görs dock endast när väderförhållandena tillåter det.

Om fastigheten inte har snörakor för snöröjning av parkeringsrutan, ber vi dig göra en felanmälan.

Långsiktig underhållsplan

Ansträngningar görs för att underhålla Hoas fastigheter enligt plan. Utöver planerat fastighetsunderhållsarbete utförs andra underhållsarbeten i fastigheten i varierande grad. Välplanerade och förebyggande underhållsarbeten kan förhindra uppkomsten av fel och brister och förlänga fastigheternas livscykel. Förebyggande åtgärder och planering kan också påverka underhållskostnaderna.

Löpande underhåll

Löpande underhåll avser små reparationsarbeten som görs i fastigheten på grund av felanmälningar gjorda av hyresgästerna, Hoas eller fastighetsskötarna.

Genom att rapportera fel i god tid hjälper du oss att underhålla fastigheten så bra som möjligt. Enligt Lagen om hyra av bostadslägenhet är du också skyldig att meddela hyresvärden om eventuella fel i bostaden. Löpande underhåll inkluderar också inspektioner relaterade till flyttning och relaterade reparationsorder.

Planerat underhåll

Målet med planerat underhåll är att uppnå fastigheternas ekonomiskt mest fördelaktiga livscykelhantering samt att förbättra den allmänna komforten. Det planerade underhållsarbetet baseras på byggnadens reparationshistorik och reparationsprogram. Det planerade underhållsarbetet planeras och budgeteras ett år innan arbetet påbörjas och syftar till att ta hänsyn till boendekommittéernas önskemål.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit