Skip to content
Framsida För den sökande Överföring av boenderätt

Överföring av boenderätt

Överföring av boenderätt avser en flytt från en Hoas-bostad till en annan bosatt på grund av hyresgästens förändrade omständigheter. Överföring av boenderätt ansöks med en separat ansökan som hittas från E-tjänster. En ansökan om överföring av boenderätt ska alltid åtföljas av ett intyg som anger grunderna för ansökan och ansökan accepteras inte utan adekvat orsak.

Separation/skilsmässa

Du kan ansöka om överföring av boenderätt om du flyttar från en gemensam bostad eller om din partner flyttar ut från bostaden.

En ansökan om överföring av boenderätt accepteras inte förrän du för din egen del har sagt upp ditt nuvarande avtal. Detsamma gäller för avtalets samtliga parter. Kom ihåg att alltid fylla i ansökan om överföring av boenderätt omedelbart efter uppsägningen.

Ansökan ska lämnas in senast en kalendermånad före det gemensamma avtalets slut (senast den sista dagen i månaden före avtalets upphörande).

Militär- eller civiltjänstgöring

Du är berättigad till överföring av boenderätt endast om militär- eller civiltjänstgöringen har inletts omedelbart efter att ditt tidigare hyresavtal har upphört och du är redo att ta emot bostaden omedelbart efter att militär- eller civiltjänstgöringen har avslutats. Du ska tillhandahålla ett intyg som anger militär- eller civiltjänstgöringens start- och slutdatum.

Ansökan ska lämnas in senast en kalendermånad innan tjänstgöringen avslutas. Du kan också behålla din bostad under hela tjänstgöringsperioden och, om du önskar, hyra ut bostaden i andra hand under den här perioden.

Den tidsbegränsade boendetiden går ut

Hoas kontrollerar datumet för utgången av en tidsbegränsad boendetid på sökandens hyresavtal. Inget separat intyg behöver lämnas in.

När den tidsbegränsade boendetiden har löpt ut kan du endast ansöka om en bostad utan tidsbegränsad boendetid. Av denna anledning kan du inte, om du redan bor i en etta, ansöka om en ny etta efter att den femåriga tidsbegränsade boendetiden har löpt ut. Ansökan måste lämnas in senast en kalendermånad före det gemensamma avtalet upphör (senast den sista dagen i månaden före avtalets upphörande).

Upphörandet av ett tidsbegränsat avtal berättigar inte överföring av boenderätt.

Graviditet

Du kan ansöka om överföring av boenderätt på grund av graviditet om ditt behov av bostad under boendetiden förändras på grund av graviditet och om du under graviditeten lämnar in en ansökan om överföring av boenderätt. Du kan lämna in ansökan så snart graviditeten har fastställts. Hoas garanterar inte ny bostad före den beräknade tiden, så flytten kan bli aktuell först efter födseln.

Du måste tillhandahålla ett graviditetsintyg där den beräknade tiden framgår.

Om du bor ensam i en delad bostad/etta/tvåa kan du med en ansökan om överföring av boenderätt ansöka om en familjebostad tillsammans med din partner. Om du bor i en familjebostad kan du ansöka om överföring av boenderätt till en större bostad.

Du ska säga upp ditt nuvarande hyresavtal först när du har fått ett nytt bostadserbjudande. Att lämna in en ansökan avslutar inte ditt hyresavtal.

Examensrelaterad arbetspraktik eller studentutbyte utanför huvudstadsregionen

Du är berättigad till överföring av boenderätt om studentutbytet/arbetspraktiken har inletts omedelbart efter det att ditt tidigare hyresavtal har avslutats, och du är redo att ta emot bostaden omedelbart efter utbytet/arbetspraktiken. Studentutbytet/arbetspraktiken ska utgöra en väsentlig del av dina studier och pågå i högst ett läsår.

Du ska lämna in ett intyg över utbyte/praktikavtal som anger exakta datum för start- och avslutning och där platsen för utbytet/praktiken framgår. Intyget/avtalet ska också ange hur utbytet/praktiken är relaterat till dina studier. Intyget/avtalet ska vara skrivet antingen på finska eller engelska.

Fyll gärna i ansökan redan före utbytet/arbetspraktiken börjar (ansökan om överföring av boenderätt gäller för en längre period). Ansökan ska lämnas in senast en kalendermånad före utbytet/arbetspraktiken upphör. Observera att du också kan behålla din bostad under tiden för arbetspraktik/utbyte och om du önskar hyra ut den under denna period.

En ansökan om överföring av boenderätt berättigar till ett bostadserbjudande

De som ansöker om överföring av boenderätt erbjuds en bostad endast en gång i enlighet med campusprincipen. Hoas garanterar en bostad, men inte bostadens läge eller typ. Om du ansöker om bostad endast på vissa områden eller en viss typ av bostad och inte är beredd att vara flexibel vad gäller dina önskemål, ska du ansöka om en intern flyttning, inte om en överföring av boenderätt.

Om du inte tar emot bostaden som erbjuds via ansökan om överföring av boenderätt, annulleras din ansökan, och en ansökan om överföring av boenderätt är inte längre möjlig. Du kan dock fortfarande ansöka om intern flyttning. Den som ansöker om intern flyttning har inte företräde framför andra sökande och vi kan inte garantera ett bostadserbjudande.

En ansökan om överföring av boenderätt avslutar inte ditt avtal

Ditt nuvarande hyresavtal avslutas inte automatiskt, utan du ska alltid själv säga upp det (med undantag för när en tidsbegränsad boendetid löper ut). Uppsägning av hyresavtalet ska alltid ske skriftligt, antingen genom att fylla i ett uppsägningsformulär, per brev eller personligen genom att besöka Hoas servicecenter. Uppsägningstiden är en kalendermånad.

När en tidsbegränsad boendetid upphör och i händelse av en uppsägning vid separation, träder det nya avtalet i kraft så snart det tidigare löper ut. När arbetspraktiken/utbytet och militär- eller civiltjänstgöringen upphör träder det nya avtalet i kraft antingen samma månad som förpliktelsen någon annanstans upphör, eller beroende på situationen, i början av den månad som följer. Om en ansökan om överföring av boenderätt görs på grund av graviditet, är målet att planera datumet för erbjudandet på ett sådant sätt att hyresgästen har tid att säga upp sitt nuvarande hyresavtal med en uppsägningstid på en kalendermånad.


Your current shadow instance is ""devstaging"". Exit